לוגו האגודה הישראלית למנחי הורים
 
 
 
לוגו האגודה הישראלית למנחי הורים - כיתוב
 
 
 
 
 

קוד האתיקה למנחי הורים בישראל

 
ד"ר דימונה יניב – המכללה האקדמית לחינוך דוד ילין
ד"ר מיכאל קיפניס – ראש מרכז "מאיה" – מרכז חינוך ארצי למשפחה במעבר בין תרבותי במכללת סמינר הקיבוצים
טל נחום – מרכז י.נ.ר

מבוא
איגוד מנחי הורים בישראל הוא ארגון מקצועי, חינוכי וקהילתי. ייעודו לאגד תחת קורת גג אחת מנחי הורים מוסמכים ובכך לקדם, לטפח ולתמוך בהתפתחות התפקוד ההורי לאורך החיים. מנחי ההורים ייזמו ויובילו תהליכים המסייעים לקידום צמיחה רגשית תוך-אישית ובין-אישית של כלל ההורים. זאת, מתוך כבוד לייחודיות של כל הורה, ומתוך ראיית השונות והרב-תרבותיות הקיימת בחברה. קוד האתיקה של מנחי ההורים הוא מסמך המבטא את מערכת הערכים המקצועיים וכללי התנהגות האתיים המנחים את מנחי ההורים בעבודתם. כל מנחי ההורים, ואלה שיצטרפו למקצוע בעתיד, מחויבים לדבוק בעקרונות האתיים המנחים ובסטנדרטים האתיים לפעולה.
השימוש הנרחב במדיה הדיגיטלית בתרבות העכשווית, מחייב את מנחה ההורים להרחיב את מסד הפעילות שלו
גם למרחב זה ולהכיל בו את כללי האתיקה ביתר שאת.
הקוד כולל הגדרות אופרטיביות למונחים רלוונטיים לתחום הנחיית הורים, הרציונל בפיתוח קוד אתי לפרופסיה,
המטרות שיושגו באמצעות החלתו של קוד האתיקה וגולת הכותרת: כללי התנהלות אתית למנחי הורים. בסעיף זה התייחסות למידות האנושיות של מנחי ההורים והערכים והעקרונות המתייחסים לעיסוק בהנחית הורים.
הגדרת תפקידה של ועדת האתיקה של האיגוד וסמכויותיה הן סעיף זה ידון בהמשך

הגדרות

הנחיית הורים

הנחיית הורים היא פעילות רב גונית המשכללת ומעצימה איכויות אישיות, שואפת להגביר אוריינות בנושאי הורות, לפתח מיומנויות תפקוד במשפחה ולעורר מודעות לחשיבות למידת תפקידים במשפחה לאורך מעגל החיים. זוהי פלטפורמה רב תכליתית ליצירת משמעות, לפיתוח חשיבה, ליצירת זהות לפיתוח כישורי הורות וליצירת מנהיגות הורית. ההנחיה מתבססת על מגוון תחומי דעת עיוניים ומעשיים משדות מדעי ההתנהגות, החינוך, מדעי הרוח, החברה והבריאות ובאה לידי ביטוי במגוון שירותים הכוללים הנחלת ידע, ייעוץ והקניית כלים מסייעים להורים.
מנחה הורים
מנחה הורים הוא אדם שהוכשר בתוכנית הכשרה המוכרת ע"י אגף שפ"י במשרד החינוך ו/או איגוד מנחי ההורים בישראל, להנחיה ולוויי מקצועי של מבוגרים בתפקידיהם המשפחתיים, והחינוכיים בעבודה קבוצתית או באופן פרטני.
מנחה הורים הוא איש מקצוע המעצים את בעלי התפקיד במשפחה. הוא פועל כסוכן חברתי במסגרת מודלים חינוכיים מניעתיים ומטרתו לפתח אצל מונחיו תפקוד משפחתי אורייני, חסון, מחוזק, מודע ומיטיב. ייעודו הוא לסייע למבוגרים לבחון את הגדרת תפקידיהם המשפחתיים, את משמעויותיהם ולאתר אלטרנטיבות העומדות לרשותם בתפקידם ובתפקודם המשפחתיים. והוא שואף לסייע למצוי ומקסום הפוטנציאל התפקודי, הרגשי, החברתי והקוגניטיבי של מונחיו בהישענות על אדני תחום הדעת של לימודי הורות. בעבודתו מתייחס המנחה לעולמו, לצרכיו ולשאיפותיו של המונחה, מתוך ידיעה שמסגרת למידה זו של המונחה מקדמת את איכות חייו שלו בפרט וכתוצאה מכך גם משפיעה על טובת בני משפחתו והקהילה בכלל.

הרציונל בפיתוח קוד אתי למנחי הורים

קוד אתי של פרופסיה הוא מסמך המתאר את הערכים, המידות, הכישורים, המחויבויות וההתנהגויות המאפיינים את החברים בפרופסיה כבעלי מקצוע מוסמכים וראויים לשמם.
הקוד האתי למנחי הורים ומשפחה נועד לעגן את זכות המנחים, לקבוע את מעמדם המקצועי, ולהחליט באופן אוטונומי על מהות המקצוע. כבו כן, קוד אתיקה זה משמש כבסיס לעקרונות של ההתאחדות בתחום ומהווה אבן דרך להקמת הארגון המקצועי של המנחים.
קוד אתי הוא רכיב הכרחי בהגדרה של כל מקצוע ובמיוחד במקצועות הסיוע הבינאישי, השומר ומבטיח את מקומו האישי והמקצועי של מנחה הורים ומשפחה על רצף מקצועות הסיוע השונים.
קוד אתיקה מסייע לפעול, תוך שמירה על הכללים ומספק לכל מנחה קווים מנחים לפעולה במצבים בעייתיים.

מטרות הקוד האתי למנחי הורים

  • לשמש בסיס להפנמת ערכי המקצוע במהלך ההכשרה של מנחי ההורים.
  • לאפשר למנחי ההורים לשקול את החלטותיהם המקצועיות בהתאם לערכי המקצוע; ולהוות אמת-מידה לשיפוט התנהגותם המקצועית של המנחים על-פי אותם ערכים.
  • להבטיח את מקצועיות הפרופסיה.
  • להבטיח עבודה מקצועית וישרה של מנחי ההורים, חברי איגוד מנחי הורים בישראל.
  • להבטיח אמינות ויחס של כבוד למונחים ללא העדפות, ללא הדרות וללא אפליות על רקע דת, גזע, מין, תרבות, מצב משפחתי, מצב סוציואקונומי.
  • להוות כלי עזר לציבור הרחב, כדי לדעת מהם גבולות האחריות של מנחי ההורים בעבודתם המקצועית.

כללי התנהגות אתית למנחה הורים

נורמות מקצועיות

  1. להוות מודל ודוגמא אישית באמפתיה, הכלה, הקשבה, הימנעות משיפוטיות וביקורתיות.
  2. הנגשת מידע מקצועי, מהימן ועדכני להורים ולמשפחות.

יושרה מקצועית

1. התנהלות מקצועית ישרה, כנה והוגנת.
2. העמדת האינטרסים של המונחים במרכז.
3. מתן כבוד למונחים.
4. פעילות במסגרת החוק.
5. הימנעות מיצירת קשר אישי, אינטימי ו/או כל קשר שיש בו תלות רגשית במהלך ההנחיה עם אחד מהמונחים.

שמירת סודיות ודיסקרטיות

1. שמירת סודיות על הנאמר בקבוצה למעט מקרים הדורשים דיווח לרשויות על פי חוק.
2. יצירת חוזה דיסקרטיות בין חברי הקבוצה וגם בינם ובין המנחה.
3. הקלטה, הסרטה, צילום או כל סוג אחר של חשיפה יתבצע אך ורק בהסכמת המונחים.

אחריות מקצועית

1. שמירה על התחדשות ועדכון בידע מקצועי רלוונטי, השתתפות בסופרויז'יון ובמסגרות תמיכה ולמידה מקצועיים אחרים.
2. הכרה בגבולות המקצוע וגבולות יכולותיו תוך הבחנה ברורה בין עבודה חינוכית, הדרכתית וייעוצית לעבודה טיפולית.
3. הפניית המונחים לאנשי מקצוע רלבנטיים במידת הצורך.
4. הכרה והתמצאות בידע, בשיטות וברעיונות של אנשי מקצוע אחרים.
5. קיום יחסי גומלין ודיאלוג מקצועי עם עמיתים למקצוע.

ועדת האתיקה של איגוד מנחי ההורים בישראל – הגדרת תפקיד
וועדת האתיקה של איגוד מנחי ההורים עוסקת בהנחלת כללי התנהגות מקצועית ראויה של מנחי ההורים,
ומשמשת זירה להתייחסות לדילמות אתיות של כלל מנחי ההורים. שיח זה מסייע לשמור על איכות העבודה
ועל טוהר המקצועי. מתוקף כך, הוקנו לוועדת האתיקה הסמכויות הבאות:
1. רענון כללי האתיקה מידי שנה ובהתאם למקרים שיידונו בוועדה
סעיפים נוספים אלה ידונו בהמשך







[1] מסמך זה מבוסס בחלקו על הקוד האתי למנחי הורים ומשפחה (גרסא תשע"א), תחום הורים, אגף תוכניות סיוע ומניעה, אגף א' שפ"י, המינהל הפדגוגי, משרד החינוך
 

טופס הצטרפות